Ga Sài Gòn
     TỰ GIỚI THIỆU

Địa Chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại - Fax: 08. 8466091
E-mail: gasaigon@hcm.vnn.vn
Website: http://www.vr.com.vn/gasaigon
Ga Sài Gòn là ga cuối cùng trên tuyến đường sắt Bắc Nam, lý trình Km 1726
Chức năng: Tổ chức vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường sắt

(Cập nhật: 1/29/2005 12:33:18 PM )
Ðầu trang   |   Trang chủ Đường sắt Việt Nam


Copyright by Vietnam Railways, All Rights Reserved.
Designed and/or programmed by Statistics & Computerization Dept., Vietnam Railways, July 2002