GIỜ TÀU THỐNG NHẤT TẾT KỶ SỬU (hết tháng 02/2009)

Chiều Hà Nội - Sài Gòn
Chiều Sài Gòn - Hà Nội
Các tàu SE1, SE3, SE5, SE7, TN1, TN3
Các tàu SE2, SE4, SE6,SE8, TN2, TN4
1: Từ Hà Nội đến Vinh

1: Từ Sài Gòn đến Nha Trang

2: Từ Vinh đến Huế

2: Từ Nha Trang đến Đà Nẵng

3: Từ Huế đến Đà Nẵng

3: Từ Đà Nẵng đến Huế

4: Từ Đà Nẵng đến Nha Trang

4: Từ Huế đến Vinh

5: Từ Nha Trang đến Sài Gòn 5: Từ Vinh đến Hà Nội
Các tàu TN5, TN7, TN9, TN11, TN13, TN15 Các tàu TN6, TN8, TN10, TN12, TN14, TN16
1: Từ Hà Nội đến Vinh

1: Từ Sài Gòn đến Nha Trang

2: Từ Vinh đến Huế

2: Từ Nha Trang đến Đà Nẵng

3: Từ Huế đến Đà Nẵng

3: Từ Đà Nẵng đến Huế

4: Từ Đà Nẵng đến Nha Trang

4: Từ Huế đến Vinh

5: Từ Nha Trang đến Sài Gòn 5: Từ Vinh đến Hà Nội
 
GIỜ TÀU KHÁCH CHẠY HÈ 2009 (từ 01/03/2009)
GIỜ TÀU THỐNG NHẤT
GIỜ TÀU ĐỊA PHƯƠNG
Các tàu SE1, SE3, SE5, SE7, TN1
Tàu khách nhanh Vinh - Quy Nhơn: VQ1/VQ2
Các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, TN2
Tàu khách nhanh Sài Gòn - Huế: SH1/SH2
Chú ý: các tàu còn lại trên tuyến thống nhất giữ nguyên giờ như trong bảng giờ tàu Tết Kỷ sửu 2009

Chiều số lẻ: Q2/SQN1, SNT1, SN3

Chiều số chẵn: SQN2/Q1, SNT2, SN4

Tuyến Nha Trang – Tuy Hòa: QN12/QN11

Tuyến Sài Gòn– Phan Thiết : SPT2/P1 và P2/SPT1

Tuyến Sài Gòn– Phan Thiết: PT4/P3 và P4/PT3

Máy đơn Diêu Trì - Quy Nhơn

 
GIỜ TÀU KHÁCH DU LỊCH GIA LÂM - HẠ LONG
 
GIỜ TÀU KHÁCH GIA LÂM(VIỆT NAM) - NAM NINH(TRUNG QUỐC)
 

BẢNG GIỜ TÀU HỖN HỢP R157/R158 TUYẾN YÊN VIÊN – MẠO KHÊ – HẠ LONG
(Chạy từ 0h00 ngày 20/2/2009 )